PRIVACY POLICY

Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Utolsó elfogadás dátuma: 2020-06-29

Weboldal neve: sterillium.hu

Adatkezelő
Név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Székhely: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.
Levelezési cím, panaszkezelés: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei
Név: Paul Hartmann AG
Cím: Paul Hartmann Strasse 12, 89522 Heidenheim
E-mail: dataprotection@hartmann.info
Telefon: +49 7321361902

Vevőszolgálati vezető (általános adatvédelmi kérdések): Szabó Hedvig
Cím: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.
E-mail: adatkezeles@hartmann.info
Telefon: +36 23 530 916

Tárhelyszolgáltató
Név:
Paul Hartmann AG
Levelezési cím: Paul Hartmann Strasse 12, 89522 Heidenheim
E-mail: info@hartmann.info


I. A weboldal látogatásával kapcsolatos személyes adatok kezelései

1. Kapcsolattartáshoz szükséges adatkezelés
A sterillium.hu weboldal látogatói – amennyiben a termékekkel kapcsolatos információkra, értékesítésre, műszaki támogatásra és egyéb témakörökre vonatkozó kérdése van – kapcsolatba léphetnek a HARTMANN-RICO Hungária Kft.-vel a https://www.sterillium.hu/contact címen, mely esetben személyes adatokat szükséges megadnia a felhasználónak, mint érintettnek. Amennyiben az érintett nem bocsát az Adatkezelő rendelkezésére adatokat, úgy a HARTMANN-RICO Hungária Kft.-nek nem áll módjában felvenni a kapcsolatot Önnel.

Kezelt adatok
Kapcsolatfelvétel esetén az érintett keresztneve, vezetékneve, e-mail cím, ország megjelölése, az üzenetben leírt további esetleges személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit az önkéntes kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára [GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

2. Marketing és promóciós célú adatkezelés
Az adatkezelés, mint marketing és promóciós tevékenység során a Google Inc. technológiáját használjuk az adatok marketing és optimalizálási célokkal történő gyűjtésére és tárolására („Google Analytics”). Az adatok Google általi gyűjtése és tárolása bármikor visszavonható a jövőre vonatkozóan. Önnek lehetősége van arra, hogy kikapcsolja a Google Analytics-et.

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

3. Statisztikai, piackutatási célú adatkezelés
A statisztikai sütik segítségével a weboldalon az információk anonim módon történő gyűjtésével és azokról történő jelentésekkel az Adatkezelő megértheti és megismerheti, hogy a látogatók általában milyen interakciókat folytatnak a weboldalon.

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

4. Műszaki adatok gyűjtése
Amikor meglátogatja weboldalunkat, általános információk automatikus gyűjtésére kerül sor, személyazonosításra nem alkalmas (anonim) módon történő használatra.

Kezelt adatok
A webszerverek alapbeállítás szerint műszaki adatokat mentenek el, például a következőket:
az Ön internetszolgáltatójának neve, operációs rendszere, az Ön IP címe. Ezen információk értékelése anonim módon történik, és csak a weboldal látogatottságának, tartalmának és funkcionalitásának javítását szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja
Az ideiglenes adattárolás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.


II. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Tájékoztatjuk, hogy a HARTMANN-RICO Hungária Kft. teljes és részletes adatvédelmi nyilatkozata a https://www.hartmann.info/hu-hu/data-protection oldalon érhető el.


III. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.


IV. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.


V. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Tájékoztatjuk, hogy a módosítás hatálybalépését követően a honlap használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján.